Insurance services

Country: Slovenia
Language: EN SL
Customer: Elektro Ljubljana, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Number: 4228394
Publication date: 13-09-2017
Source: TED
Descripition in original language
Tags: Insurance services

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Elektro Ljubljana, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
   Slovenska cesta 58
   Ljubljana
   1000
   Slovenia
   Telephone: +386 12304375
   E-mail: irena.gacnikhomovc@elektro-ljubljana.si
   Fax: +386 14397515
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   http://elektro-ljubljana.si
   Additional information can be obtained from the abovementioned addressto the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
  5. Main activity:
   Electricity
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Zavarovanje premoženja družbe Elektro Ljubljana d.d. v obdobju 2018-2020.


    Reference number: JN2017/051
   2. Main CPV code:
    66510000
   3. Type of contract:
    Services
   4. Short description:

    Predmet javnega naročila je zavarovanje premoženja družbe Elektro Ljubljana d.d. v obdobju 2018-2020.


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    66510000
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Distribucijsko področje naročnika Elektro Ljubljana d.d.


   4. Description of the procurement:

    Predmet javnega naročila je „zavarovanje premoženja družbe Elektro Ljubljana d.d. v obdobju 2018-2020“, ki bo potekal v 2 fazah:

    1. faza: naročnik na podlagi predloženih prijav ugotavlja usposobljenost kandidatov;

    2. faza: naročnik povabi k oddaji ponudb kandidate, ki jim je priznal usposobljenost.

    Natančne zahteve predmetnega javnega naročila so razvidne iz zavarovalno tehnične dokumentacije naročnika (Priloga št. 18).


   5. Award criteria:
   6. Estimated value:

   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 36
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:
 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
   2. Economic and financial standing:
    Selection criteria as stated in the procurement documents
   3. Technical and professional ability:
   4. Information about reserved contracts:
   5. Deposits and guarantees required:

    V prijavo mora biti vključena bančna garancija za resnost prijave po EPGP 758 v višini 240 000 EUR in z veljavnostjo do datuma veljavnosti prijave/ponudbe. Vsebina te garancije mora ustrezati vzorcu v Prilogi št. 10.

    Izbrani ponudnik bo moral najkasneje v 10 dneh po podpisu pogodbe naročniku izročiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po EPGP 758, v višini 10 % pogodbene vrednosti (z DDV), ustrezno vzorcu v Prilogi št. 11.

    Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti se sprosti po izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti oz. najkasneje 60 dni po poteku veljavnosti pogodbe. Izbrani ponudnik pisno pozove naročnika k vračilu garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

    Ponudnik predloži garancijo izdano s strani banke, katere vsebina mora ustrezati priloženemu vzorcu iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

    Tuji in domači kandidat mora predložiti bančno garancijo, ki jo bo izdala banka s sedežem v RS.


   6. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
   7. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

    V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno prijavo, mora ta skupina v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu, predložiti še pravni akt o skupni izvedbi naročila. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornost posameznih kandidatov za izvedbo naročila.


  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
    Execution of the service is reserved to a particular profession
    Reference to the relevant law, regulation or administrative provision:

    Za zavarovalne storitve po tej pogodbi se uporabljajo veljavni dokumenti in predpisi:

    1) Zavarovalno tehnična dokumentacija Elektra Ljubljana d.d.;

    2) Zakon o zavarovalništvu (Uradni list RS št. 93-3687/2015 s spremembami);

    3) Obligacijski zakonik (Uradni list RS št. 83/2001 s spremembami);

    4) Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu (Uradni list RS št. 41-2066/2017 s spremembami).


    Contract performance conditions:

    Kot je navedeno v poglavju 3-Pogoji za udeležbo v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.


   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
    Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Negotiated procedure with prior call for competition
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2017-10-11
   Local time: 08:30
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   SL
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   Tender must be valid until: 2018-02-08
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
  Electronic invoicing will be acceptedElectronic payment will be used
 3. Additional information

  Pridobitev dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila:

  Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila je kandidatom dostopna preko portala javnih naročil (spletni naslov: http://www.elektro-ljubljana.si rubrika: Javna naročila), razen naslednjih dokumentov:

  — Zavarovalna tehnična dokumentacija Elektra Ljubljana d.d.,

  — seznam škod po letih in vrstah zavarovanj glede na merodajno leto škode,

  — vprašalnik za zavarovanje splošne delodajalčeve in proizvajalčeve odgovornosti,

  — vprašalnik za zavarovanje projektantske odgovornosti,

  — vprašalnik za zavarovanje poklicne odgovornosti geodetov,

  — informacija zavarovalnega posrednika,

  — lokacije nad 2 mio EUR,

  — normativni stroški za izdelavo predračuna,

  — informativni pregled zavarovalnih vsot po lokacijah (IPZV-1, IPZV-2 IPZV-3 IPZV-3),

  Ki jih zaradi zaupnosti podatkov naročnik ne more objaviti na portalu javnih naročil.

  Navedeno dokumentacijo (ki je brezplačna) zainteresirani kandidati prevzamejo na sedežu naročnika, s tem da se predhodno najavijo oz. dogovorijo na elektronskem naslovu: irena.homovcgacnik@elektro-ljubljana.si ali bostjan.zumer@elektro-ljubljana.si

  Naročnik lahko na pisno zahtevo potencialnega kandidata dokumentacijo pošlje tudi po pošti, priporočeno s povratnico na naslov, ki ga bo kandidat navedel v svoji zahtevi.

  Javno odpiranje prijav:

  Javno odpiranje prijav bo potekalo 11.10.2017, ob 9:30 uri, v sejni sobi družbe Elektro Ljubljana d.d., VII. nadstropje na Slovenski cesti 56 v Ljubljani.

  Predstavniki kandidatov, ki niso zakoniti zastopniki kandidata, morajo pred začetkom javnega odpiranja prijav predložiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju (obrazec „Pooblastilo“ je Priloga št. 19 te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila).

  Pojasnila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila:

  Naročnik po v zvezi s podajanjem dodatnih pojasnil ravnal skladno s tč. 1.14-Pojasnila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

  Pojasnila o vsebini dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila sme kandidat zahtevati le v pisni obliki preko Portala javnih naročil. Pojasnila bodo posredovana na Portal javnih naročil.

  Naročnik bo dodatn/-o, -a pojasnil/-o, -a v zvezi z dokumentacijo posredoval najkasneje 6 dni pred iztekom roka za oddajo prijav, pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno.

  Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 3.10.2017, 10:00.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
   Slovenska cesta 54
   Ljubljana
   1000
   Slovenia
   Contact person: 1000
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
  4. Service from which information about the review procedure may be obtained
   Elektro Ljubljana, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
   Slovenska cesta 58
   Ljubljana
   1000
   Slovenia
   Contact person: 1000
 5. Date of dispatch of this notice
  2017-09-11

Other tenders from Slovenia за for this period

Environmental services Source: TED

Engineering services Source: TED

Cleaning services Source: TED

Natural gas Source: TED

Forestry services Source: TED